Zarządzanie finansami firmy w zadłużeniu

Co robić kiedy finanse firmy nie wystarczają na uregulowanie zobowiązań?


1. Analiza sytuacji firmy i możliwości jej przetrwania

Czy moje przedsiębiorstwo jest rentowne i mam wizję jego dalszego funkcjonowania w przyszłości?

      • Jak będzie wyglądać sprzedaż w kolejnych 6-12 miesiącach.
      • Jaka jest marża na sprzedaży.
      • Jakie jest ryzyko braku uzyskania zapłaty za moje usługi/sprzedane produkty.
      • Czy są możliwości uzyskania przedpłaty.
      • Czy są możliwości uzyskania finansowania sprzedaży w przypadku długich terminów płatności.
      • Kategoryzacja moich klientów ze względu na wielkość sprzedaży, marżowość, pewność uzyskania zapłaty, skoncentrowanie się na obsłudze najlepszych klientów.
       • Ogranicz zbędne koszty, bez ponoszenia których firma może funkcjonować teraz i w przyszłości.
       • Spróbuj uzyskać dłuższe terminy płatności, lepiej dostosowane do terminów oferowanych przy sprzedaży, renegocjuj umowy.
       • Dostosuj zakupy do faktycznych potrzeb, nie buduj zbędnych zapasów zarówno towarów, materiałów jak i możliwości realizacji usług, których nie możecie wykorzystać. Obserwuj jednak dostępność towarów i możliwości dostawy.
       • Jaki jest faktyczny poziom zadłużenia Twojej firmy oraz bieżących zobowiązań.
       • Już istniejące i wymagane zadłużenie.
       • Przyszłe zobowiązania stałe i zmienne, zależne od sprzedaży.
       • Jaki poziom sprzedaży zapewnia rentowność oraz w którym momencie zaczynacie generować zyski.
       • Sprawdź swoje należności – którzy klienci zalegają z płatnościami, czy i kiedy jesteście w stanie uzyskać zapłatę; rozważ skorzystanie z pomocy zewnętrznej, np. firmy windykacyjnej.
       • Zweryfikuj swoje aktywa – czy wszystko jest potrzebne przy prowadzeniu działalności, czy są aktywa, których można się pozbyć, szczególnie jeśli generują koszty nieadekwatne do poziomu sprzedaży opartego na nich.
       • Czy jest możliwe pozyskanie zewnętrznego finansowania – inwestor, instytucja finansowa.

2. Przygotowanie się do dalszego funkcjonowania

      • Przygotuj firmę na zmiany – rozmowy z pracownikami, rozmowy i renegocjacje ich kontraktów są możliwe pod warunkiem, że pokażesz im ścieżkę wyjścia z kryzysu, mogą też mieć pomysły przydatne do dalszego rozwoju.
      • Skoncentruj działalność na tej najbardziej dochodowej i bezpiecznej z punktu widzenia uzyskania zapłaty.
      • Eliminuj koszty, które nie są niezbędne do utrzymania powyższej sprzedaży – lepiej być mniejszym a wypłacalnym.
      • Przeanalizuj swoje relacje z wierzycielami – co robić, czy i jak rozmawiać, jak uniknąć upadłości firmy.

3. Rozmowy z wierzycielami i uzyskanie korzystnych warunków regulowania zobowiązań

      • Komunikacja z wierzycielami – przedstaw im swoją sytuację i plany odbudowania stabilności finansowej.
      • Daj sobie czas na wdrożenie w życie planu naprawczego, spotykaj się, rozmawiaj, szczególnie z najważniejszymi wierzycielami, zaproponuj im warunki, które są możliwe do spełnienia, staraj się rozmawiać z właścicielami, kadrą zarządzającą, osobami odpowiedzialnymi za ewentualne wszczęcie postępowania sądowego wobec Twojego przedsiębiorstwa.
      • W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty odpowiedz pisemnie, w rozmowie poinformuj o odesłaniu propozycji, daj sobie czas, aby Twoje działania przyniosły efekt.
      • Staraj się uzyskać pisemne potwierdzenie, zgodę na korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań, najlepiej jeśli ta zgoda zawierać też będzie deklarację nie wszczynania postępowań sądowych i egzekucyjnych, wycofania lub nie publikowania zadłużenia w biurach informacji gospodarczej, wstrzymanie naliczania odsetek i kosztów windykacyjnych.
      • Renegocjuj warunki prowadzenia współpracy, szczególnie z kluczowymi dostawcami, spłacaj więcej niż kupujesz tak, abyś mógł generować zysk i spłacać innych wierzycieli.
      • Rozważ udzielenie kluczowym dostawcom zabezpieczenia roszczeń, na majątku firmy lub własnym, takie porozumienie może też wskazywać należności twojego klienta, utwierdzisz wtedy wierzyciela w przekonaniu o swojej lojalności biznesowej.
 • Kontaktuj się przy dokonywaniu płatności, potwierdzaj, że dotarły.
 • Komunikuj z wyprzedzeniem o ewentualnym przesunięciu, redukcji regulowania płatności.

4. Restrukturyzacja firmy

Jeśli sytuacja firmy jest już na tyle poważna i wiesz, że nie zdołasz samodzielnie obronić się przed żądaniami wierzycieli o uregulowanie należności rozważ rozpoczęcie restrukturyzacji firmy. W tym celu koniecznie wejdź we współpracę z kancelarią prawną zajmującą się restrukturyzacją przedsiębiorstw – profesjonalna porada jest niezbędna.

Restrukturyzacja odbywa się w dwóch trybach:

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

        1. Zawrzyj umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i poinformuj swoich wierzycieli o zamiarze restrukturyzacji przedsiębiorstwa poprzez ogłoszenie w monitorze sądowym.
        2. Ustal ze swoimi wierzycielami warunki spłaty zobowiązań – nie bój się negocjować, szczególnie jeśli wiąże Was długoletnia historia owocnej współpracy – możesz negocjować terminy spłat, rozłożenie płatności na raty, a nawet umorzenie części zobowiązań.
        3. Po uzyskaniu formalnych zgód wierzycieli (w drodze zbierania głosów nad propozycjami układowymi) należy złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, dzięki czemu uzyskasz ochronę przed wszczynaniem postępowań egzekucyjnych i będziesz mógł spłacać zadłużenia na warunkach ustalonych z wierzycielami.

Postępowanie układowe, sanacyjne i przyspieszone postępowania układowe jako drugie z opcji bądź kiedy zawiodą metody polubowne:

      1. Po zawarciu umowy z kancelarią restrukturyzacyjną przygotuje ona dla Twojego przedsiębiorstwa wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, jest kilka możliwości, są one zależne od sytuacji faktycznej Twoich zobowiązań.
      2. Profesjonalne przygotowanie wniosku, kiedy sytuacja przedsiębiorstwa rokuje na jego odbudowę w przyszłości, skutkuje otwarciem postępowania, które równocześnie wstrzymuje prowadzone wobec niego postępowania egzekucyjne.
      3. W czasie toczącego się postępowania przygotowywany jest plan restrukturyzacji zawierający warunki spłaty zadłużenia w stosunku do określonych grup wierzycieli, określający w szczególności terminy spłat, wysokość rat, wielkość umorzenia zobowiązań. Pamiętaj, aby przedstawiony wierzycielom plan był realny i dla nich akceptowalny.
      4. Akceptacja układu przez wierzycieli i jego zatwierdzenie przez sąd.

5. Wykonanie planu restrukturyzacji 

Masz czas na wdrożenie planu, ponowny restart swojej firmy, odbudowę zaufania kontrahentów, klientów i swoich pracowników. W przypadku nie wywiązywania się z realizacji zatwierdzonego planu sąd może uchylić układ. Podobnie w sytuacji, w której nie regulujesz bieżących zobowiązań, powstałych po zatwierdzeniu układu.